Algemene Voorwaarden

Bepalingen en Voorwaarden

ANWB en Blauw Research

Voor het doen van diverse soorten onderzoek heeft de ANWB een panelcommunity opgericht onder de naam ‘Denk mee met de ANWB’. De ANWB heeft hiervoor onderzoeksbureau Blauw Research ingeschakeld. Als je je aanmeldt voor deze panelcommunity, zal gevraagd worden je mening te geven over verschillende onderwerpen via onze website. De onderzoeken die via deze website plaatsvinden worden door Blauw Research in opdracht van de ANWB uitgevoerd.

Aan het gebruik van de website http://www.denkmeemetdeanwb.nl (hierna ‘de website’) en je deelname als lid zijn enkele regels verbonden. Deze zijn beschreven in dit document Bepalingen en Voorwaarden (de 'Bepalingen en Voorwaarden'), welke uitsluitend gelden voor het gebruik van deze website. We vragen je een paar minuten de tijd te nemen om deze bepalingen te bekijken. Voordat je toegang krijgt tot de website en deze kunt gebruiken dien je akkoord te gaan met deze bepalingen. Als je niet akkoord gaat met deze Bepalingen en Voorwaarden, mag je de website niet nogmaals oproepen of op andere wijze gebruiken.

1. Gebruik van de website

Je mag deze site alleen oproepen en gebruiken overeenkomstig de Bepalingen en Voorwaarden en alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is verboden de website op manieren te gebruiken die niet overeenkomen met deze bepalingen. Je moet 16 jaar of ouder zijn om lid te worden en om als lid deel te nemen aan het forum, enquêtes, opiniepeilingen en overige activiteiten. Deelname aan activiteiten is vrijwillig, maar bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor je als lid uit te schrijven. Je kunt zelf op elk moment besluit niet langer deel te willen nemen aan de panelcommunity. Raadpleeg hiervoor artikel 8. ‘Uitschrijfbeleid’.

2. Registratie en wachtwoorden

Je kunt de website anoniem oproepen als bezoeker en hoeft geen informatie op te geven die je kan identificeren. Als je echter toegang wilt krijgen tot bepaalde diensten en inhoud op de website moet je je registreren. Je wordt geacht waarheidsgetrouwe informatie op te geven als je je aanmeldt als panelcommunitylid en mag hiervoor geen schuilnaam opgeven of op een andere manier je ware identiteit verbergen. Tijdens de registratieprocedure maak je een loginnaam en een wachtwoord aan. Bewaar deze gegevens altijd zorgvuldig. Je bent verantwoordelijk voor de beveiliging van je wachtwoord en je bent aansprakelijk voor gebruik en ongeautoriseerd gebruik (zie artikel 4. Ongeautoriseerd gebruik) van dit wachtwoord. Bij ongeautoriseerd gebruik behouden wij ons het recht voor je deelname aan de panelcommunity op elk moment te beëindigen.

3. Vertrouwelijkheid

De uitnodiging om deel te nemen aan de panelcommunity is alleen voor jou bedoeld en is niet overdraagbaar. Je inlognaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen alleen door jou worden gebruikt. Je mag deze gegevens niet met anderen delen.

4. Ongeautoriseerd gebruik

De volgende handelingen zijn op deze site niet toegestaan:

 • Het gebruikmaken van spiders, robots of andere geautomatiseerde gegevensanalysetechnieken om inhoud van de website te catalogiseren, te downloaden, op te slaan of op een andere manier te dupliceren of te distribueren.
 • Het manipuleren van de resultaten van een opiniepeiling, enquête of loterij op de website.
 • Het ondernemen van acties waardoor het functioneren van de website of het gebruik door andere gebruikers van de website wordt verhinderd, inclusief maar niet beperkt tot overbelasting, 'flooding', 'mail bombing' en het laten vastlopen van de website.
 • Het verzenden van ongevraagde e-mailberichten via de website, inclusief aanbiedingen en/of advertenties voor producten of diensten.
 • Het weergeven van onderdelen van de website in een kader op een andere website.
 • De weergave van de website wijzigen.
 • Koppelingen maken vanaf een andere website naar een andere pagina van de website dan de startpagina.
 • Het plaatsen of verzenden van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend of opruiend materiaal of ander onwettig materiaal. Blauw Research biedt binnen de grenzen van de toepasselijke wetten volledige medewerking aan politie en justitie wanneer deze Blauw Research verzoeken of opdracht geven de identiteit vrij te geven van een lid dat dergelijke informatie of materialen plaatst.
 • Je mag je ware identiteit niet verbergen in e-mailberichten of geplaatste berichten.
 • Het is verboden om persoonsgegevens van andere communityleden openbaar te maken zonder dat desbetreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Je mag niet iemand anders toegang geven tot de website met je loginnaam en wachtwoord.


5. Intellectueel eigendom


Alle pagina's en de inhoud van de website en de daaraan gerelateerde activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, geluid, video, foto's, enquêtes, logo's of andere materialen, zijn het intellectueel eigendom van, of zijn geautoriseerd voor gebruik door de ANWB en haar licentiehouders, zakelijke partners en dochterondernemingen, inclusief alle handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, patenten en handelsgeheimen. Je mag geen aanpassingen, kopieën, reproducties en afgeleide werken maken van de inhoud die op deze site beschikbaar is of deze heruitgeven, weergeven, uploaden, plaatsen, verzenden of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ANWB.

6. Loterijen, aanbiedingen en betaling

De ANWB kan loterijen, puntenprogramma's of andere aanbiedingen en programma's uitvoeren of aanbieden die zijn verbonden aan de activiteiten op de website. Om deze programma’s uit te voeren en beloningen uit te kunnen keren worden je persoonlijke gegevens mogelijk doorgegeven aan derden. Met het akkoord op deze Bepalingen en Voorwaarden ga je er tevens mee akkoord dat je  gegevens voor deze doeleinden en deze doeleinden alleen worden doorgegeven.

7. Profiel bijwerken

Als je jouw persoonlijke informatie wilt bijwerken of corrigeren, kun je dit doen door in te loggen op je persoonlijke pagina op de website. Als je de juiste instructies volgt, wordt jouw informatie automatisch bijgewerkt. Je persoonlijke informatie wordt gedurende je gehele deelname opgeslagen in de database van Blauw Research.

8. Uitschrijfbeleid

Als je lid wordt van de panelcommunity, ga je akkoord met het ontvangen van e-mails die je uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten in de panelcommunity of die je informeren over nieuwswaardigheden over de panelcommunity. Indien je je wilt afmelden voor verdere deelname, kun je je uitschrijven door naar jouw profiel te gaan te klikken op het tabblad 'uitschrijven' of door een e-mail te sturen naar onderzoek@denkmeemetdeanwb.nl.
Blauw Research verwijdert van tijd tot tijd inactieve deelnemers van Denk mee met de ANWB. Leden worden als inactief beschouwd als er gedurende zes maanden niet actief is deelgenomen aan activiteiten. Blauw Research verwijdert daarnaast leden die (de e-mails van) Blauw als “spam” markeren.

9. Informatie van derden

De website bevat mogelijk koppelingen naar andere websites die niet worden onderhouden door Blauw Research en/of ANWB of informatie over producten of diensten van derden. Blauw Research en/of ANWB controleert niet onafhankelijk de handelspraktijken van derden en levert geen garanties voor derden. De beschikbaarheid van een koppeling of referentie van een derde houdt in geen geval een goedkeuring in van deze partij door Blauw Research. Als je onze site verlaat, raden we je aan de bepalingen en voorwaarden te raadplegen van elke website die je bezoekt. De informatie op de websites waarnaar verwezen wordt zijn alleen bedoeld als achtergrond. De visies en opinies op deze websites zijn niet noodzakelijk die van Blauw Research en/of ANWB.

10. Overdracht aan Blauw Research en/of ANWB

Als je berichten of materiaal inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, antwoorden, suggesties of vergelijkbare zaken verzendt aan Blauw Research en/of ANWB op de website, via e-mail, mobiele telefoon of op een andere wijze, worden deze gegevens behandeld als niet-vertrouwelijke en algemene informatie, tenzij anders gespecificeerd. Tenzij anders vermeld in ons Privacybeleid, kunnen alle berichten die je verzendt of plaatst voor elk doel worden gebruikt door Blauw Research of haar dochterondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Verder staat het Blauw Research en/of ANWB vrij om gebruik te maken van ideeën, concepten, deskundigheid of technieken die in berichten zijn vermeld die je naar de website hebt verstuurd. Dit gebeurt zonder compensatie en voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, fabricage en het op de markt brengen van producten en diensten met behulp van deze informatie.

11. Privacy

Blauw Research neemt de privacy van jou en jouw informatie ernstig op. Raadpleeg de Privacy Policy voor meer informatie over de manier waarop Blauw Research informatie gebruikt die van je is verzameld. Voor de wijze waarop en de doelen waarvoor ANWB je gegevens verzamelt kun je het privacy statement van ANWB raadplegen (www.anwb.nl/uw-privacy)

12. Disclaimer

Deze website wordt met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in een beschrijving of mededeling toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. In geen geval is Blauw Research wettelijk aansprakelijk voor verlies, gemiste inkomsten, verloren gegevens, gemiste kansen, smartengeld, vergoedingen, boetes, persoonlijk letsel, onnatuurlijke dood, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade door het gebruik of het juist niet kunnen gebruiken van de website. Evenzo geldt dit voor de informatie op de website of informatie waarnaar verwezen wordt op andere websites.

13. Wijzigingen

Alle informatie die op deze site staat vermeld, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovendien kunnen deze Bepalingen en Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bij plaatsing van de aangepaste Bepalingen en Voorwaarden op deze site zijn de wijzigingen van kracht. Controleer deze pagina regelmatig op dit soort wijzigingen. Als je deze site blijft bezoeken na deze wijzigingen, geef je hiermee aan dat je akkoord gaat met deze wijzigingen.

14. Schadeloosstelling

Je stemt ermee in Blauw Research en haar werknemers, directeurs, functionarissen, tussenpersonen en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke klacht ten gevolge van jouw inbreuk op deze Bepalingen en Voorwaarden of het toepasselijk recht.

15. Schendbaarheid

Als een onderdeel van deze Bepalingen en Voorwaarden ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard door een oordeel van een bevoegde rechtbank, is dat onderdeel niet langer geldig, maar blijven de overige bepalingen wel van kracht.

16. Toepasselijk recht

De wetten van Nederland zijn van toepassing op deze Bepalingen en Voorwaarden. Je stemt onherroepelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting in de rechtbanken in Nederland.

17. Vragen

Als je vragen hebt over deze Bepalingen en Voorwaarden, kun je contact met ons opnemen per e-mail op het adres onderzoek@denkmeemetdeanwb.nl of per post op het adres Blauw Research BV, Coolsingel 55, 3012 AB Rotterdam, Nederland ter attentie van “Community manager - Denk mee met de ANWB”.